Podmínky ochrany osobních údajů

  • Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Fashion tuning, s.r.o., 
IČO: 28356063, DIČ: CZ28356063 se sídlem Žešov 37, 796 01  Prostějov (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa provozovny: Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01  Prostějov
e-mail: obchod@hot-fix.cz, telefon: 588 008 220 
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 


  • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

  • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
 smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

  • Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

  • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

  • Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
-právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
-právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
-právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  • Podmínky zabezpečení osobních údajů

1Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení dat a osobních údajů v listinné podobě (hesla, antivirový program, šifrování, zálohy).
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  • Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5.2018